منوی سایت

واحد فنی و مهندسی شرکت با بررسی نیاز صنایع مختلف گیربکسهای هلیکال موازی را در سه تیپ و گستره دور و گشتاور بسیار متنوع طراحی نموده که پس از تولید آزمایشی و پشت سر گذاشتن مراحل تست و ارزیابی این نوع گیربکس به تولید انبوه رسید.